ตรวจระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อก่อโรค Covid-19
Covid-19 Antibody Level Test

ตรวจดูภูมิวัคซีน COVID-19  หลังจากได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เพื่อตอบสนองตอสถานการณ์ปัจจุบันของการระบาดจากโรคติดเชื้อ Covid-19 จึงได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจหาภูมิต้านทาน (antibody) ของร่างกาย มนุษย์ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเปนการตรวจวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลเชิงปริมาณของภูมิตานทานชนิด IgG ต่อ Receptor-binding Domain (RBD) บน Spike (S) Protein

ตรวจภูมิต้านทานเชิงปริมาณชนิด IgG ต่อ RBD บน Spike (S) Protein ด้วยหลักการ Chemiluminescence Immunoassay ผานเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (automation) ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยเทียบกับ การตรวจหาภูมิคุ้มกันเชิงปริมาณในรูปแบบ Plaque Reduction Neutralization Test ที่ถือเป็น Gold Standard ในการตรวจหาความสามารถ ในการยับยั้งเชื้อไวรัสของภูมิคุ้มกันแล้วพบว่ามีความสัมพันธสอดคล้องกัน

“การมีภูมิต้านทานจะช่วยลดความรุนแรงของโรคลงได้”

​การตรวจนี้เป็นการตรวจเพื่อให้ทราบระดับของภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ยืนยันว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ 100% การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่าง ยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรค COVID-19  

ข้อควรคำนึงในการตรวจ และแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

1. กรณีที่ผลตรวจภูมิต้านทานให้ผลเป็นลบนั้นไม่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าไม่มีการติดเชื้อ หากสงสัยว่ากำลังติดเชื้อให้ใช้วิธีตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธีมาตรฐาน หรือหากมีข้อสงสัยอาจพิจารณาตรวจซ้ำ 

2. การให้ผลบวกลวง (False Positive) อาจเกิดขึ้นได้จากการเกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม (Cross-reactivity) กับภูมิคุ้มกันอื่น ๆ ในร่างกาย ที่มีอยู่ก่อนแล้ว 

3. ปัจจุบันยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการตรวจพบภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จะสามารถป้องการติดเชื้อซ้ำได้หรือไม่

4. ไม่สามารถบอกประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละตัวได้

Package ตรวจภูมิต้านทานต่อเชื้อก่อโรคที่ไธรฟ์ เวลเนส คลินิก

สามารถนัดหมายเข้าตรวจที่ไธรฟ์ เวลเนส คลินิก โดยไม่จำเป็นต้องงดอาหาร น้ำ หรือยา
ใช้วิธีการเจาะเลือดประมาณ 3 cc.โดยจะทราบผลภายใน 2-5 วัน 

  1. ผู้ที่สามารถตรวจได้

  2. บุคคลทั่วไป

  3. ผู้ที่ฉีดวัคซีน Covid-19 ครบ 2 เข็ม

ราคา 1900 บาท

COVID-Vaccine.jpg
รับส่วนลดพิเศษ ทันทีเมื่อ
Add Line @thrivewellnessth