top of page

Thrive Wellness Clinic

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

ชั้น2 เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 
Opening Hours เวลาเปิดทำการ 10:00 -19:30 

thrive-clinic.png

Thrive Cancer Screening 
ตรวจหาเซลล์มะเร็ง 51 ชนิด เชิงป้องกันก่อนลุกลาม

Cancer screening (1).png

Cancer Screening ตรวจโรคมะเร็ง 51 ชนิด เชิงป้องกันก่อนลุกลาม

EDIM Technology ตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งในเซลล์แมคโครฟาจ  Apo10 และ TKTL1

 • ตรวจหามะเร็งระยะแรกด้วยการเจาะเลือด 

 • ตรวจคัดกรองการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็ง

 • ตรวจติดตามหลังการรักษาและตรวจเฝ้าระวังการเกิดซ้ำ

RV-cancer-test (1).png

จุดเด่นของ EDIM Technology

 • มีความไวสูง เนื่องจากตัวบ่งชี้มะเร็งมีความเข้มข้นสูงในเซลล์แมคโครฟาจ ไม่ถูกเจือจางด้วยปริมาณของเลือดในร่างกาย

 • มีความจำเพาะสูง เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ตรวจวัดได้แก่ Apo10 บ่งชี้เซลล์ไม่ตาย และ TKTL1 บ่งชี้การหมักน้ำตาล ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานที่เกิดขึ้นในเซลล์มะเร็ง ประกอบกับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

 • เนื้องอกขนาดเล็กก็สามารถให้ผลบวกได้

 • ตรวจหาเนื้องอก/มะเร็งที่เป็นก้อนได้ทุกชนิด เนื่องจากเซลล์แมคโครฟาจเคลื่อนที่ไปทั่วร่างกายแม้กระทั่งมะเร็งที่ไม่หลั่งตัวบ่งชี้ออกมาในเลือด

สอบถามการตรวจหามะเร็ง คลิกเลย

scan_here-click-me.png
QR-L-Cancer screening.png
Thrive-cancer-machophages (1).png
 • Apo10(DNaseX) เป็นเอนไซม์ทำหน้าที่ย่อย DNA ในกระบวนการตายของเซลล์เมื่อเซลล์เสื่อมสภาพ แต่ในเซลล์มะเร็งจะมีตัวยับยั้งการทำงานของ DNaseX ทำให้เซลล์มะเร็งไม่ตาย จึงเจริญเติบโตได้เรื่อยๆ โดยที่มีการคั่งค้างของ DNaseX/Apo10 ภายในเซลล์ เป็นตัวบ่งชี้ว่า มีเซลล์มะเร็ง(เซลล์ที่ไม่ตาย) อยู่ในร่างกาย 

 • TKTL1 เป็นเอนไซม์ในกระบวนการหมักน้ำตาลที่เกิดขึ้นในเซลล์มะเร็งในปริมาณที่มากกว่าปกติ

 • เซลล์แมคโครฟาจ คือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่อยู่ในเลือด ทำหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอมทั่วร่างกาย เช่น แบคทีเรีย, เซลล์ตาย, เซลล์เสื่อมสภาพ รวมถึงเซลล์มะเร็ง 

 • ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือโฟลไซโตมิเตอร์ (Flow Cytometer) วิเคราะห์ผลโดยผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศเยอรมัน รอผลตรวจ 10 วันทำการ 

bottom of page