top of page

Thrive Wellness Clinic

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

ชั้น2 เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 
Opening Hours เวลาเปิดทำการ 10:00 -19:30 

thrive-clinic.png

ฮอร์โมนที่สำคัญต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ มีอะไรบ้าง?


ฮอร์โมนคนท้อง คุณแม่ตั้งครรภ์

ฮอร์โมนของผู้ที่ตั้งครรภ์ แท้จริงแล้วมีหลายชนิดซึ่งหลายๆ คนอาจจะรู้จักแค่ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) และฮอร์โมน hCG (Human Chorionic Gonadotropin) วันนี้เราจะมาแนะนำฮอร์โมนคนท้องทั้งหมด 6 ฮอร์โมนว่ามีอะไรบ้างและสำคัญอย่างไรฮอร์โมนคนท้อง คุณแม่ตั้งครรภ์

6 ฮอร์โมนที่มีหน้าที่สำคัญสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์


  1. ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) คือ ฮอร์โมนเพศหญิงที่ร่างกายผลิตขึ้นเอง มีหน้าที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง โดยส่วนใหญ่ผลิตจากรังไข่ แต่เมื่ออายุมากขึ้นจะผลิตฮอร์โมนชนิดนี้น้อยลง เมื่อตั้งครรภ์ฮอร์โมนนี้จะถูกผลิตออกมาจากรกอีกหนึ่งทาง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณแม่ให้เหมาะสมต่อการตั้งครรภ์ และช่วยให้ทารกมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรง

  2. ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) คือ ฮอร์โมนเพศหญิงที่มีส่วนสำคัญในการควบคุมอาการไข่ตกและการมีประจำเดือน และสร้างฮอร์โมนหลายชนิด รวมถึงมีส่วนช่วยควบคุมการหลั่งฮอร์โมนด้วย จึงมีความสำคัญต่อการเกิดรอบเดือนและการตั้งครรภ์โดยตรง ยิ่งในช่วงขณะตั้งครรภ์โปรเจสเตอโรนจะช่วยกระตุ้นให้ผนังมดลูกหนาตัวขึ้น เพื่อให้ไข่ที่ถูกผสมจนเกิดการปฏิสนธิฝังตัวและเติบโตเป็นทารกได้ และช่วยยับยั้งมดลูกไม่ให้บีบตัว แต่เมื่อใกล้คลอดโปรเจสเตอโรนจะลดปริมาณลง มดลูกจึงบีบตัวเพื่อช่วยในการคลอดลูก

  3. ฮอร์โมน hCG (Human Chorionic Gonadotropin) คือ ฮอร์โมนตั้งครรภ์ เป็นฮอร์โมนที่ผลิตมาจากเซลล์ของรก ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่ผู้หญิงตั้งครรภ์เท่านั้น ฮอร์โมน hCG จะช่วยให้ตัวอ่อนฝังตัวที่ผนังมดลูก ช่วยกระตุ้นให้รังไข่ให้สร้างฮอร์โมนตัวอื่นๆ เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ฮอร์โมน hCG จะค่อยๆเพิ่มจำนวนมากขึ้น และยังสามารถใช้ในการตรวจการตั้งครรภ์ได้อีกด้วยเพราะฮอร์โมน hCG จะมีอยู่ในเลือดกับปัสสาวะ

  4. ฮอร์โมน hPL (Human Placental Lactogen) เป็นฮอร์โมนที่ถูกผลิตขึ้นจากรก โดยมีหน้าที่ส่งสารอาหารไปหล่อเลี้ยงทารกในครรภ์และช่วยกระตุ้นต่อมน้ำนมของคุณแม่ให้พร้อมสำหรับการให้นมลูก

  5. ฮอร์โมนโปรแลคติน (Prolactin) เป็นฮอร์โมนที่ถูกผลิตมาจากต่อมใต้สมอง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นต่อมเต้านมของคุณแม่ให้สร้างน้ำนมและหลั่งน้ำนม รวมไปถึงช่วยในการควบคุมการตกไข่ เพื่อให้ประจำเดือนมาปกติ

  6. ฮอร์โมนออกซิโทซิน (Oxytocin) เป็นฮอร์โมนที่ถูกผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองไฮโปทาลามัส (hypothalamus) โดยฮอร์โมนตัวนี้จะสัมพันธ์กับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะมักจะหลั่งออกมาตอนที่ผู้หญิงคลอดลูก ช่วยให้กล้ามเนื้อมดลูกบีบรัดตัวมากขึ้น และยังช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำนมให้เพียงพอต่อลูกน้อย


ดังนั้นฮอร์โมนคนท้องจึงมีความสำคัญต่อคุณตั้งครรภ์อย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยปรับเปลี่ยนร่างกายให้คุณแม่มีความพร้อมต่อทารกในครรภ์แล้ว ฮอร์โมนคนท้องยังมีผลต่อการช่วยให้ตัวอ่อนฝั่งตัวในมดลูก และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์อีกด้วย รวมไปถึงอาจส่งผลให้คุณแม่มีการเปลี่ยนแปรงทางด้านอารมณ์ และการเปลี่ยนแปรงทางด้านร่างกาย ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์


留言


bottom of page