โกรทฮอร์​โมน (GROWTH HORMONE) ฮอร์โมนสำคัญที่สุดตัวหนึ่งของร่างกายกรทฮอร์โมน หรือ Human growth hormone (HGH) คือ หนึ่งใน ถูกผลิตโดยต่อมพิทูอิทารี่ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต การซ่อมแซมเซลล์ ความคุมการเผาผลาญพลังงาน